Privacy Policy

Privacy Policy

PSC de Veerkracht BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PSC de Veerkracht BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PSC de Veerkracht BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door PSC de Veerkracht BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde; zoals incasso’s en betalingen
 • Communicatie over de opdracht en/of activiteiten
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Registratie binnen ons programma “Manegeplan”  ten behoeve van het plannen/volgen van lessen/en of stalling van uw paard(en)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen overeenkomst door beide partijen ondertekend.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PSC de Veerkracht BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straatnaam
 • Postcode – Woonplaats
 • Provincie
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Banknummer + exacte tenaamstelling

Uw persoonsgegevens worden door PSC de Veerkracht BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

J. Janssen, Vosseneindseweg 52,6582 BR, Heumen

Tel: 024 358 13 86

Email: info@deveerkracht.nl